Home

Интерактива
Е-платформа
за училища

Специфични обучителни затруднения

Solution4SLD

Solution4SLD е иновативен проект, целящ да адаптира образователна система за деца със специфични обучителни затруднения чрез разработване на интерактивна и приобщаваща платформа за електронно обучение, съдържаща наръчник за учителите и интерактивни задачи за деца със специфични обучителни затруднения.

Наръчник за учители

Фонологично осъзнаване

Задачите за Фонологична Осведоменост развиват уменията на учениците за разбиране и разграничаване на езикови единици (фонеми, графеми, срички, изречения), разбиване на думи на срички, фонетично анализиране на думи, манипулиране на звуци и свързване на звуци с букви.

Граматически умения

Задачите на Граматическите Умения развиват уменията на учениците за съпоставяне на окончания на думи, разграничаване на части от речта в словосъчетания, изречения и текст, образуване и разграничаване на техните граматични форми, консолидиране на правописни случаи, които изискват запаметяване и прилагане на стратегиите за пренаписване.

Визуално възприемане

Задачите за Визуално Възприятие помагат на учениците да консолидират графичното представяне на буквите, последователността на буквите в азбуката и тяхната позиция в думи, текст и пространство. Тези задачи развиват уменията на децата да забелязват приликите и разликите между буквите и да изграждат графично представяне.

Кохерентна реч

Задачите за Кохерентна Реч развиват уменията на учениците за формиране на пълни и граматически правилни изречения, разширяване на изречения и съставяне на план на текст. Тези задачи помагат на учениците да пишат описателни, повествователни и аргументирани текстове въз основа на плана и фразите, използвани за увода, основната част и заключението, да проверяват за правописни грешки.

Техника на четене

Задачите за Техниката на Четене развиват уменията на учениците да четат правилно срички, думи, изречения и текстове и да прилагат бележки преди четене.

Разбиране на текст

Задачите за Възприемане на текст развиват способността на учениците да разграничават значението на еднакво произнесени и изписани думи. Тези задачи помагат да се разбере значението на думите и текста, който учениците четат, да се запомни последователността от събития и да се интерпретира получената информация.

Този раздел представя информация за характеристиките, симптомите, нивата на тежест и видовете специфични обучителни затруднения. В допълнение, главата предоставя подробно въведение в дислексията и дисграфията.

Този раздел описва проблемите, пред които са изправени децата със затруднения при четене и писане. Главата предоставя информация за предизвикателствата, пред които са изправени децата в предучилищна възраст и учениците от 1 до 6 клас.

Този раздел описва силните страни на децата със затруднения при четене и писане. Главата подчертава положителните аспекти на трудностите при четене и писане и описва уменията, които правят децата с тези затруднения уникални.

Този раздел предоставя информация за наличните инструменти и образователни схеми за подпомагане на тези ученици в страните партньори. Главата представя системите за разпознаване и подкрепа на учениците с обучителни затруднения в Литва, Малта и България.

Тази глава се фокусира върху дислексията и дисграфията и предоставя практически подходи, които преподавателите и съучениците могат да предприемат за по-добро включване на деца със затруднения при четене и писане.

Намерете видеоклипове с истории за успех тук. Героите на историите – деца и възрастни със затруднения в четенето и писането, както и техните близки и учители – споделят своя опит и начини за справяне, за да вдъхновят други, изправени пред подобни предизвикателства.

Вижте задачите за различните области на развитие!

Задачите могат да се прегледат и да се свалят

Интерактивна Е-платформа за училища

Специфични обучителни затруднения

0
Области на развитие
1- 1
Клас
0
Задачи